Agenda årsmøte i Romeriksåsen sykkelklubb 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte.
Årsmøtet avholdes den 12.04.2021 på teams. Link til møtet.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge møteleder
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Fastsette treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1 Styre:
12.2 Kontrollutvalg:
12.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
12.4 Valgkomité:
Sak 13 Etablering av anleggsgruppe
Sak 14 Eventuelt

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Anders Bjerke kontaktes på telefon 90783074.
Med vennlig hilsen
styret

 

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer